TRADE UNION OF RAILWAYMEN OF SERBIA                 GEWERKSCHAFT DER SWERBISCHEN EISENBAHNER                  SYNDICAT DES CHEMINOTS SERBES

 


О   Н А М А


 

Синдикат железничара Србије је добровољна, интересна, самостална и нестраначка организација, која на начелима солидарности, узајамности и заједничког деловања штити интересе чланова и унапређује њихов материјални, социјални и професионални статус.

Назив Синдиката је: Синдикат железничара Србије (у даљем тексту СЖС). Скраћени назив је СЖС.  Седиште СЖС је у Београду, Улица Немањина број 6, соба 153.

СЖС је сложена организација за територију Републике Србије, коју чине чланови организовани код послодаваца у делатности железничког саобраћаја и то:

 -Акционарско друштво за управљањејавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“- у овом Друштву делује Синдикат железничара „Инфраструктура железнице Србије“;
 -Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија карго- у овом Друштву делује Синдикат железничара „Србија карго“;
 -Акционарско друштво за железнички превоз путника „Србија воз“- у овом Друштву делује Синдикат железничара „Србија воз“
 -Акционарско друштво „Железнице Србије“- у овом друштву делује Синдикат железничара „Железнице Србије“

У сва четири наведена акционарска друштва Синдикат железничара Србије је репрезентативан.

СЖС је независан од државних органа, политичких партија, верских заједница и Послодавца. СЖС заступа аутентичне интересе чланства, изражене у програмским начелима, овом Статуту и другим документима и одлукама. СЖС у остваривању својих циљева и заштите интереса чланова користи сва међународним  конвенцијама, законом, колективним уговором и овим Статутом призната средства. СЖС се залаже за изградњу демократског друштва заснованог на тржишној привреди, владавини права и потпуним слободама , као и за развој социјалне правде према међународно признатим стандардима.

СЖС делује на принципима солидарности, демократичности, одговорности и јавности у раду. Изражава своје ставове и интересе према Послодавцу и Влади Републике Србије, а усаглашава их у оквиру основних циљева и интереса, користећи све облике синдикалних активности предвиђених међународним конвенцијама, Уставом и законом (преговарање, арбитража, протест, штрајк и друго).

У реализацији статутарних начела у циљу заштите интереса својих чланова, СЖС остварује следеће функције и задатке:

 - преговара у циљу закључивања колективног уговора и закључује колективни уговор,
 -учествује у спору због незакључивања или непримењивања одредби колективног уговора и у решавању евентуалних спорова користи све методе синдикалне борбе,
 -прати примену колективног уговора,
 -штити права чланства из рада и по основу рада,
 -учествује у активностима за обезбеђивање материјалне и социјалне сигурности и професионалних права чланова,
 -побољшање услова за безбедност и здравље на раду и заштита животне средине,
 -заузима ставове, предлаже и покреће иницијативе за доношење и измене закона и других прописа којима се штите права из рада и по основу рада,
 -остваривање утицаја на доношење одлука државних и  пословодних органа, које су од значаја за материјални, професионални и социјални положај запослених,
 -активно учествује на развоју демократских односа у друштву, као услова остваривања свих права,
 -у циљу заштите интереса и права чланства и остваривања задатака и циљева, организује штрајк и друге видове синдикалне борбе,
 -иницира и захтева одговорност органа и функционера, чија је активност довела до погоршања положаја чланства,
 -обезбеђује информисање чланства и јавности о својим активностима, одлукама и другим актима,
 -обједињава активности и изграђује стратегију јединственог деловања синдикалних организација и других организационих облика СЖС,
 -унапређује материјалну основу и развија синдикално предузетништво,
 -остварује међународну сарадњу на начелима равноправности, узајамности и солидарности,
 - оспособљава чланство за реализацију програмских начела и задатака,
 -ствара услове за побољшање стандарда чланства и очување психофизичких и здравствених способности чланова  организовањем превентивно-рекреативног одмора и спортских активности,
 -залаже се за јачање синдикалног покрета и сарадње са другим синдикатима у циљу побољшања свеукупног положаја запослених,
 -као и друге активности од значаја за организацију и чланство.

Sindikat železničara Srbije      Nemanjina 6, soba 153,  11000 Beograd     tel/fax: 381(11)3618-354      ztp_szs@szs-railsyn.org